Stanovy


Stanovy spolku

Matěj z.s.

(Stanovy jsou platné od 14. 12. 2020)

článek I.

Úvodní ustanovení

 1. MATĚJ z. s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným společenstvím dětí, mládeže a všech lidí, kteří mají zájem o duchovní, morální, kulturní, společenský i fyzický rozvoj dětí a mládeže na základě křesťanských principů.

článek II.

Název, sídlo a působnost

 1. Spolek má název MATĚJ z. s.
 2. Sídlem spolku je: Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice.
 3. Spolek působí na území České republiky. Činnost spolku je určena dětem a mládeži z celé České republiky, případně i ze zahraničí.

článek III.

Účel, zásady a způsob činnosti

 1. Účelem spolku je veřejně prospěšná činnost spočívající v pomoci při výchově, formaci a rozvoji osobnosti dětí a mládeže se zvláštním zaměřením na účelné a smysluplné využívání volného času.
 2. Zásady spolku stojí plně na principech křesťanské morálky a vycházejí z Úmluvy o právech dítěte. Spolek chce pomáhat při přípravě na odpovědný život jedince ve svobodné společnosti, a to od nejútlejšího věku až po dospělost.
 3. Mezi způsoby hlavní činnosti spolku patří především:
  a) pořádání letních táborů, výletů, setkání a dalších aktivit zaměřených na aktivní a smysluplné využívání volného času dětí a mládeže;
  b) vzdělávání a formace animátorů, kteří pracují s mládeží jako dobrovolníci
  c) zajišťování materiální pomoci, dotací, akcí a kontaktů pro děti a mládež a pro práci s dětmi a mládeží;
  d) spolupráce s charitativními a humanitárními organizacemi a s organizacemi podobného zaměření;
  e) prevence drogových závislostí a dalších negativních vlivů působících na děti a mládež;
  f) podpora zdravé výchovy především v oblastech duchovního života, partnerských a rodinných vztahů, morálky, sociálního cítění a zapojování do společnosti;
  g) navazování kontaktů v zahraničí, spolupráce a výměna vzájemných zkušeností;
  h) pomoc s rozvojem schopností a dovedností u dětí a mládeže s perspektivou jejich uplatnění na trhu práce;
  i) pomoc při budování vzájemné mezilidské úcty, lásky, tolerance, služby, obětavosti a vstřícnosti ve společnosti.

článek IV.

Členství

 1. Spolek rozlišuje následující formy členství:
  a) výkonné členství,
  b) členství.
 2. Výkonné členství
  2.1. Výkonným členem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně souhlasí se Stanovami a snaží se věnovat své schopnosti, síly a čas cílům organizace.
  2.2. Výkonné členství vzniká podáním přihlášky a splněním podmínek stanovených v bodě 2.1.
  2.3. Výkonné členství zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím, nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně.
  2.4. Výkonný člen má právo:
  a) na informace týkající se aktivit,
  b) zúčastňovat se všech akcí,
  c) kandidovat na funkci v orgánech,
  d) svobodně se vyjadřovat k činnosti a řízení spolku,
  e) podávat návrhy a hlasovat na Valné hromadě,
  f) zrušit své členství.
  2.5 Výkonný člen je povinen:
  a) dodržovat Stanovy,
  b) respektovat rozhodnutí orgánů,
  c) platit členské příspěvky,
  d) aktivně se podílet na činnosti spolku.
 3. Členství
  3.1. Členem se může stát fyzická osoba, která plně souhlasí se Stanovami. U osob mladších 15 let je třeba souhlas jejich zákonného zástupce.
  3.2. Členství vzniká podáním přihlášky a splněním podmínek stanovených v bodě 3.1.
  3.3. Členství zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím, nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně.
  3.4. Člen má právo:
  a) na informace týkající se aktivit,
  b) zúčastňovat se všech akcí,
  c) svobodně se vyjadřovat k činnosti a řízení spolku,
  d) zrušit své členství.
  3.5. Člen je povinen:
  a) dodržovat Stanovy,
  b) respektovat rozhodnutí orgánů,
  c) platit členské příspěvky.

článek V.

Orgány spolku

 1. Organizační strukturu spolku tvoří:
  1.1. Předseda
  1.2. Dozorčí rada
  1.3. Valná hromada
 2. Předseda
  2.1. Statutárním orgánem spolku je předseda.
  2.2. Předseda je volen Valnou hromadou, které je zároveň odpovědný.
  2.3. Funkční období předsedy trvá 3 roky a může být opakované.
  2.4. Nemůže-li předseda prokazatelně dlouhodobě vykonávat svou funkci v době svého funkčního období, je Valná hromada povinna se svolat do 2 měsíců a uskutečnit novou volbu předsedy.
  2.5. Předseda jedná jménem spolku a je oprávněn vydávat, měnit i rušit vnitřní předpisy spolku.
  2.6. Předseda rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou Stanovami nebo jiným vnitřním předpisem spolku svěřeny jinému orgánu.
  2.7. Předseda každoročně předkládá Dozorčí radě zprávu o činnosti spolku.
  2.8. Předseda přijímá nové členy a v případech, kdy jsou pro to vážné důvody, smí rozhodnout o ukončení členství.
  2.9. Předseda vede seznam výkonných členů a členů a pravidelně ho aktualizuje.
  2.10. Předseda stanovuje výši členských příspěvků, jejich splatnost a způsob úhrady.
  2.11. Předseda je oprávněn jmenovat z výkonných členů až 4 místopředsedy, kterým může svěřit dílčí kompetence a kteří mu budou pomáhat s udržováním běžného chodu spolku a naplňováním jeho účelu. Místopředsedové vždy jednají jménem předsedy a jejich mandát je vázán mandátem předsedy spolku.
 3. Dozorčí rada
  3.1. Dozorčí rada (dále jen Rada) je kontrolním orgánem spolku.
  3.2. Rada je volena Valnou hromadou.
  3.3. Rada je tvořena čtyřmi výkonnými členy staršími 25 let a knězem, kterého biskup litoměřický pověřil vedením Diecézního centra mládeže litoměřické diecéze (dále jen „kněz DCML“); pokud vedením DCML není pověřen žádný kněz, zastává tuto funkci jiný kněz se souhlasem diecézního biskupa.
  3.4. Funkce předsedy a případných místopředsedů není slučitelná s funkcí člena Dozorčí rady.
  3.5. Funkční období členů Rady je 5 let s výjimkou kněze DCML, jehož funkční období je svázáno s činností pro DCML.
  3.6. Rada je povinna zasednout alespoň jedenkrát do roka.
  3.7. Rada v rámci vlastní činnosti:
  a) dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a zda je naplňován účel spolku;
  b) hodnotí činnost a hospodaření spolku;
  c) předkládá Valné hromadě návrhy související s činností spolku;
  d) navrhuje Valné hromadě za podmínek bodu 3.6. odvolání předsedy spolku.
  3.8. Zjistí-li Rada nedostatky, upozorní na ně předsedu. Jsou-li opakovaně zjištěny nedostatky nebo není-li řádně naplňován účel spolku, navrhne Rada Valné hromadě odvolání předsedy.
 4. Valná hromada
  4.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku tvořeným z výkonných členů spolku.
  4.2. Valnou hromadu svolává k zasedání předseda, a to alespoň jednou za rok.
  4.3. Valná hromada může být svolána i z podnětu alespoň třetiny výkonných členů.
  4.4. Je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny výkonných členů.
  4.5. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných výkonných členů v době usnášení.
  4.6. Valná hromada:
  a) rozhoduje o změně stanov
  b) určuje hlavní zaměření činnosti
  c) schvaluje výsledek hospodaření
  d) volí předsedu a odvolává předsedu,
  e) volí a odvolává Dozorčí radu,
  f) rozhoduje o zániku a přeměně spolku.

článek VI.

Hlasování per rollam

 1. Hlasování mimo zasedání orgánů – per rollam – je možné využít v jakýchkoli případech.
 2. Hlasování per rollam probíhá obvykle za využití technických prostředků umožňujících vzdálenou komunikaci, případně písemně s využitím poštovních služeb.
 3. Konkrétní podobu hlasování per rollam určí předseda spolku se souhlasem Dozorčí rady vnitřním předpisem.

článek VII.

Zásady hospodaření

 1. Spolek si vytváří k naplňování cílů vlastní majetek zejména:
  a) výnosy z vlastní činnosti;
  b) z darů, dědických odkazů a sponzorských příspěvků;
  c) z dotací a grantů ze státního i veřejného rozpočtu;
  d) z nadací a nadačních fondů.
 2. Za hospodaření s majetkem spolku jsou zodpovědní v rozsahu svých pravomocí jednotliví členové nebo orgány spolku v souladu s obecně závaznými právními normami a vnitřními předpisy spolku.
 3. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zisk z činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

článek VIII.

Zánik spolku

 1. V případě právního zániku organizace se likvidační zůstatek použije k veřejně prospěšným
  cílům jiného spolku s obdobným účelem.

článek IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy, které nejsou výslovně upraveny stanovami, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími právními přepisy České republiky.
 2. Stanovy spolku nabývají účinnosti dnem, kdy je schválil k tomu příslušný orgán spolku. V okamžiku, kdy se tak stane, pozbývají účinnosti předchozí stanovy.

V Příchovicích dne 13. prosince 2020